Gizlilik Politikası

Biz Kimiz? Veri denetleyicisinin ad?n? ve ileti?im bilgilerini sa?lay?n. Bu, tek bir t�ccar iseniz, genellikle sizin i?letmeniz veya sizin olacak. Uygulanabilir oldu?unda, denetleyicinin temsilcisinin ve / veya veri koruma g�revlisinin kimli?ini ve ileti?im bilgilerini eklemelisiniz. Hangi bilgileri topluyoruz? Toplad???n?z ki?isel bilgilerin t�rlerini belirtin, �rne?in adlar, adresler, kullan?c? adlar?, vb. Belirli ayr?nt?lar? ?u ?ekilde eklemelisiniz: Verileri nas?l toplad???n?z (�rne?in, bir kullan?c? hizmetlerinizi kaydetti?inde, sat?n ald???nda veya kulland???nda, ileti?im formunu tamamlad???nda, kaydolurken E?er ���nc� taraflardan veri toplamak, veri toplama y�nteminin her birinin i�inden toplamak spesifik hangi verilerin bir b�ltenden, vs) i�in, hassas ki?isel verileri ve finansal bilgilerini i?lemek e?er veri ve kaynak kategorilerini belirtmek gerekir ve bu nas?l ele You Kullan?c?ya ki?isel veriler ve hassas ki?isel verilerle ilgili tan?mlamalar yapmak isteyebilir. Ki?isel bilgileri nas?l kullan?yoruz? Verileri i?leyece?iniz t�m hizmet ve i? ile ilgili ama�lar? ayr?nt?l? olarak a�?klay?n. �rne?in; i�erik, ki?isel bilgiler veya kullan?c? deneyimi hesaplar?n?n olu?turulmas? ve y�netimi, pazarlama ve etkinliklerin iletilmesi, anketlerin ve ara?t?rmalar?n, mal ve hizmetlerin yasal y�k�ml�l�klerini (�rne?in sahtecili?in �nlenmesi) sa?lamas? i�in dahili ara?t?rma ve geli?tirme ama�lar?n?n sa?lanmas? gibi ?eyleri i�erebilir. ?� denetim gereksinimlerinin kar??lanmas? L�tfen bu listenin kapsaml? olmad???n? unutmay?n. Ki?isel verileri i?ledi?iniz t�m ama�lar? kaydetmeniz gerekecektir. Ki?isel verilerinizi i?lemek i�in hangi yasal dayanak var? GSY?H i�inde yer alan ilgili i?lem ko?ullar?n? tan?mlay?n?z. Alt? olas? yasal dayanak vard?r: r?za s�zle?mesi yasal menfaatler hayati �?karlar kamu g�revi yasal zorunluluk ??leminiz i�in ge�erli olan t�m nedenler ve nedenleri hakk?nda ayr?nt?l? bilgi verin. E?er r?zaya g�venirseniz, bireylerin r?zas?n? nas?l �ekip y�netebilece?ini a�?klay?n. Me?ru �?karlara g�veniyorsan?z, bunlar?n ne oldu?unu a�?k�a belirtin. �zel kategori ki?isel verilerini i?liyorsan?z, alt? i?lem ko?ulundan en az birini ve GDPR kapsam?nda i?leme y�nelik ek gereksinimleri kar??laman?z gerekir. Uygulanacak t�m ek sebepler hakk?nda bilgi verin. Ki?isel verileri ne zaman payla??yoruz? Ki?isel verilerinizi gizli bir ?ekilde ele alaca??n?z? ve if?a edebilece?iniz veya payla?abilece?iniz durumlar? a�?klayaca??n?z? a�?klay?n. �rne?in, hizmetlerinizin sa?lanmas? ya da i?inize y�nelik ama�lar?n?zda belirtildi?i ?ekilde i? operasyonlar?n?z? y�r�tmeniz gerekti?inde. A?a??daki konularda bilgi vermelisiniz: Verileri nas?l payla?aca??n?z? ve ni�in taraflar?n hangi verileri payla?abilece?ine dair g�venceyi nas?l payla?acaks?n?z? Ki?isel verileri nerede sakl?yor ve i?liyoruz? Uygulanabilirse, veri konusu ana vatan?n?n d???nda veri depolamay? ve i?lemeyi planl?yorsan?z a�?klay?n. Verilerin gizlilik politikan?za ve verilerin bulundu?u �lkenin ge�erli yasalar?na g�re i?lendi?inden emin olmak i�in ataca??n?z ad?mlar? belirtin. Avrupa Ekonomik Alan? d???ndaki verileri aktar?rsan?z, uygun d�zeyde veri gizlili?i korumas? sa?lamak i�in uygulamaya koydu?unuz �nlemleri �zetleyin. �rne?in s�zle?me h�k�mleri, veri aktar?m? anla?malar?, vb. Ki?isel verileri nas?l g�venceye al?yoruz? Veri g�venli?ine yakla??m?n?z? ve ki?isel bilgileri korumak i�in kulland???n?z teknolojileri ve prosed�rleri a�?klay?n. �rne?in, bunlar a?a??dakiler olabilir: yasalara ve i?inize uygun olarak gizlilik etki de?erlendirmelerini ger�ekle?tirmek i�in ki?isel bilgilere eri?imi k?s?tlamak i�in i? s�reklili?i ve felaket kurtarma sa?lamak i�in izinsiz eri?im, kullan?m, imha veya if?a edilmesini �nlemek amac?yla kazara kay?plara kar?? verileri korumak i�in S�zle?melerin ve g�venlik incelemelerinin kullan?lmas? yoluyla ���nc� taraf risklerini y�netmek i�in veri g�venli?i konusunda personel ve y�klenicileri e?itecek politikalar L�tfen bu listenin kapsaml? olmad???n? unutmay?n. Ki?isel verileri korumak i�in g�vendi?iniz t�m mekanizmalar? kaydetmelisiniz. Kurulu?unuzun belirli kabul edilmi? standartlara veya yasal gerekliliklere ba?l? olup olmad???n? da belirtmelisiniz. Ki?isel verilerinizi ne kadar s�re sakl?yoruz? Her i?lem amac?na g�re bilgileri saklayaca??n?z s�renin uzunlu?u hakk?nda belirli bilgiler verin. GSY?H, verileri makul bir ?ekilde gerekenden daha uzun s�re koruman?z? gerektirir. Verilerinizin ayr?nt?lar?n? veya kay?t tutma planlar?n? ekleyin veya bunlar?n yay?nland??? ek kaynaklara ba?lant? verin. Belirli bir s�reyi belirtemezseniz, verilerin ne kadar s�reyle saklanaca??n? belirlemek i�in uygulayaca??n?z kriterleri belirlemeniz gerekir (�rn. Yerel yasalar, s�zle?me y�k�ml�l�kleri, vb.) Ayr?ca, sizden sonra verilerinizi g�venli bir ?ekilde nas?l elden �?karaca??n?z? da belirtmeniz gerekir. daha uzun ihtiyac? var. Ki?isel verilere ili?kin haklar?n?z GSY?H kapsam?nda, veri konular?n?n ki?isel verilere eri?me ve kontrol etme haklar?na sayg? g�stermelisiniz. Gizlilik bildiriminde, a?a??dakilere ili?kin haklar?n? �zetlemelisiniz: ki?isel bilgilerin d�zeltilmesine eri?im ve silme i?leminin onaylanmas? (verilerin onaylanmas? durumunda veri i?leme tabi tutulmas? durumunda) veri ta??nabilirli?i k?s?tlamas?, Bilgi B�rosu'nun B�rosu'na ?ikayette bulunman?z gerekir. Bireylerin haklar?n? nas?l kullanabileceklerini ve konuyla ilgili veri taleplerine nas?l cevap verece?inizi a�?klar. ?lgili herhangi bir muafiyet ge�erli olabilir ve g�venebilece?iniz herhangi bir kimlik do?rulama prosed�rleri belirleyebilir. Veri konusu haklar?n?n s?n?rl? olabilece?i ko?ullar?n ayr?nt?lar?n? dahil edin, �rne?in, veri konusu talebinin yerine getirilmesi, ba?ka bir ki?i hakk?ndaki ki?isel verileri ortaya �?karabilirse, Otomatik karar verme ve profil olu?turma Profil olu?turmay? veya di?er otomatik karar vermeyi kulland???n?zda, bunu gizlilik politikan?zda a�?klaman?z gerekir. Bu gibi durumlarda, herhangi bir otomatik karar verme s�recinin varl???, ilgili mant?k hakk?nda bilgi ve bireyin i?lenmesinin muhtemel �nemi ve sonu�lar? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi vermelisiniz. Bizimle nas?l ileti?ime ge�ilir? Gizlilik konular?n?z, ki?isel bilgileriniz veya ?ikayette bulunmak isteyenlerle ilgili sorular? veya endi?eleri varsa, veri konusunun nas?l ileti?im kurabilece?ini a�?klay?n. Sizinle ileti?im kurabilecekleri t�m yollar? a�?klay?n - �rne?in �evrimi�i, e-posta veya posta ile. Varsa, a?a??dakileri de ekleyebilirsiniz: �erezlerin ve di?er teknolojilerin kullan?m? Web sitenizdeki kullan?c? tercihlerini depolamak ve y�netmek, reklam vermek, i�eri?i etkinle?tirmek veya ba?ka bir ?ekilde kullan?c? ve kullan?m verilerini analiz etmek i�in tan?mlama bilgileri, izleme ve benzeri teknolojileri belirlemeyi ve kullanmay? d�?�n�yorsan?z, daha fazla bilgiye bir ba?lant? ekleyebilir veya politikay? tan?mlayabilirsiniz. Kulland???n?z �erez t�rleri ve teknolojileri, neden bunlar? kulland???n?z ve bireyin bunlar? nas?l kontrol edip y�netebilece?i hakk?nda bilgi verin. Di?er web sitelerine / ���nc� taraf i�eri?ine ba?lant? Verme Sitenizden harici sitelere ve kaynaklara ba?lant? sa?l?yorsan?z, bu durumun onaylama olup olmad???na ve herhangi bir ba?lant?l? web sitesine ili?kin i�eri?in (veya i�eri?in i�erdi?i bilgilerin) sorumlulu?unu ald???n?zdan emin olun. ??letmenizin ko?ullar?na ba?l? olarak gizlilik politikan?za di?er iste?e ba?l? h�k�mler eklemeyi d�?�nebilirsiniz.